Regulamin

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

WYDAWNICTWOWEKTORY.PL

 

DEFINICJE

 

 1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wydawnictwowektory.pl
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Księgarni.
 3. Strony - Obie strony Umowy, Kupujący i Księgarnia, a w przypadku Konta i Newslettera Księgarnia i użytkownik tych usług.
 4. Księgarnia - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j., ul. Atramentowa 7,11, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, NIP : 8961609350, REGON : 520769318,  zarejestrowany w KRS pod numerem 0000940480.
 5. Kupujący - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Konsument - konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 7. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 8. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.); zawieranie umów sprzedaży Towarów poprzez Serwis, Newsletter oraz Konto.
 9. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Księgarnię polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 10. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane oraz korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta. Także usługa polegająca na umożliwieniu zakładania Konta.
 11. Towary - towary sprzedawane w Serwisie, głównie książki oraz kwartalniki. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
 12. Cennik Dostawy - cennik usług dostawy Towarów opublikowany pod adresem Czas i koszt dostawy
 13. Polityka Cookies - polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: Polityka prywatności
 14. Cookies - pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:

a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c)     warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)    tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

§ 2

 1. Użytkownik Serwisu akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5

Kontakt z Księgarnią odbywa się: telefonicznie pod numerem 693 977 999 ,  e-mailem info@wydawnictwowektory dot pl   Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Księgarni.

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

 

§ 6

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.
 4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk wstecz).
 5. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub inny równoważny w treści).
 6. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
 7. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Księgarnię poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Księgarnia przesyła Kupującemu Regulamin.
 8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

§ 7

 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
 2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Księgarnia jest uprawniona do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Księgarnia niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Księgarnia zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

 

DOSTAWA

 

§ 8

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Księgarni.
 2. W przypadku, gdy Księgarnia nie spełniła swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa ją do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Księgarnia nie dostarczyła Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Księgarnię, Księgarnia wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Księgarnia ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.
 4. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Księgarnia odmówiła dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Księgarnię przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Księgarnia nie dostarczyła Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Księgarnia bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

 

§ 9

 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej INPOST, DHL, DPD.
 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 

CENA I PŁATNOŚCI

§10

 1. Ceny Towarów podane są na stronach Serwisu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.

 

§11

 1. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
 2. Faktura generowana jest w momencie wpływu należności na konto.

 

 

§ 12

 1. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.
 2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.
 3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 9 ust. 1.

 

§ 13

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

a)    za pobraniem - Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

b)    Przelewem bankowym

c)     Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
         

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

 

 USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA

 

§ 14

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Księgarnię na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Księgarnia nie będzie udostępniać powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 5. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do:

a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail użytkownika,

b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 15

 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Księgarnię z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego - nowe konto.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie. 
 6. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku ?zatwierdź? na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
 8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Serwisu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku ?załóż konto?. Jest to moment zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie Usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 9. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGARNI

 

§ 16

 1. Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Księgarnia odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 

§ 17

 1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może
  a)    żądać usunięcia wady przez Księgarnię
  b)    żądać wymiany Towaru na nowy
  c)     żądać obniżenia ceny
  d)    odstąpić od Umowy.

 2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Księgarnię usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Księgarnię.
 4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
 5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
 6. Księgarnia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Księgarnia może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

§ 18

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Księgarni, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Księgarni.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Księgarnia informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Księgarnię), a także w formie e-maila. W przypadku nieuwzględnienia przez Księgarnię reklamacji złożonej przez Kupującego, Księgarnia wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 4. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

 

§ 19

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Księgarnia nie oferowała takiej możliwości.

 

§ 20

 1.  Księgarnia informuje, iż konsumentom korzystające z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany ze żadną ze stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są między innymi w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Wykaz instytucji zajmujący się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej:
  https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzyganie Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/?event=main.home.show

 4. Konsumentom przysługuje także następujące, przykładowe sposoby korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. ws. określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

  b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego ws. polubownego zakończenia sporu;

  c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumencki Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępnione są przez prezesów sądów okręgowych.§ 21

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. ).

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

     § 22

 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
  1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

   a) umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c) umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

   d) umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

   e) umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

   d) umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   e) umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

 

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Księgarnię o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Księgarnię o swoim odstąpieniu.
 2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Serwisu http://www.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Księgarnia w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Księgarni). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności [np. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego].
 4. Księgarnia nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Księgarni.

 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

§ 23

Przepisy § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30  mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

 

§ 24

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Księgarnię.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Księgarnię wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Księgarnia potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

 

§ 25

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 26

Czas trwania rękojmi 2 lata.

 

§ 27

Księgarnia może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta oraz Newslettera w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

 

 

§ 28

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

 

§ 29

Księgarnia może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

§ 30

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Księgarnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Księgarni.

 

§ 31

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 32

 1. Księgarnia jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników.
 2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Księgarnię.
 3. Uzyskane przez Księgarnię dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Księgarnię, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.
 5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Księgarnię.
 6. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

 

§ 33

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34

 1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Księgarnia nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz określonych w Regulaminie.

 

§ 35

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

 

§ 36

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.
 4. W przypadku Umów dotyczących Konta oraz Newslettera zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384 - Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony  o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Księgarnię, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl