Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

 

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Białek Józef Firma Wektory, ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, NIP : 9130003272, REGON : 931518897, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: 

Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j., ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

Email:   

info@wydawnictwowektory.pl

 


Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  

Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:

1.  niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub której strony są Państwo przedstawicielem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. złożenie zamówienia i jego realizacji;

2.  niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;

3. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Celem przetwarzania jest:

1. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);

2. realizacja umowy, tj. składanego przez Państwa zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie wydawnictwowektory.pl oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

3. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, informacji o dostępnościach produktów, konkursach i innych eventach)


Firma Wektory przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). Firma Wektory przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 

Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 

1Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j. przetwarza przede wszystkim dane osobowe związane z identyfikacją Pana/Pani osoby w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numery telefonów, adresy korespondencyjne oraz adresy e-mail, w niektórych przypadkach, na cele sporządzenia umowy, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.

2. Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j. nie gromadzi i nie przetwarza wrażliwych danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych].

 

 Informacje o kategoriach odbiorców danych.

 

Odbiorcami danych osobowych są : organy świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne, spedycyjne), organy państwowe.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie II będą przetwarzane przez okres nieokreślony, przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 


Informacje o Państwa prawach.

 

 

Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres, w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane;

b) Cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) jeśli Pan/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) jeśli Pan/Pani dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 

Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j. może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

e) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

3. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych. W związku z tym ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub na podstawie Umowy o świadczenie usług bądź pracy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym na razie Firma Wektory nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

Wykonując to prawo mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

4.  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie II., w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy pisać na adres: info@wydawnictwowektory.pl

 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane

 

Z zastrzeżeniem punktu II. Wydawnictwo WEKTORY Białek Trojanowska s.j. nie planuje dalej przetwarzać Pan/Pani danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl